Ηράκλειτος ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, με πλούσια ερευνητική δραστηριότητα και πολλαπλές διακρίσεις σε σχέση τόσο με τα ΠΜΣ πρώτου κύκλου, όσο και με εκείνα του δεύτερου. Σημειώνεται ότι τα ΠΜΣ Β΄ κύκλου ήταν πάντα συνδεδεμένα με τα ερευνητικά εργαστήρια του Ιδρύματος και με τα μεμονωμένα ερευνητικά προγράμματα.

Μέσα από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα "Ηράκλειτος ΙΙ" στοχεύουμε να αναδείξουμε την ερευνητική δραστηριότητα του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος και να προβάλλουμε το άριστο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και καινοτομίας του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σε επίπεδο ΔΔ προσδοκούμε στη βελτίωση των ίδιων των υποψηφίων διδακτόρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι οποίοι με τη βοήθεια της χρηματοδότησης του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να αφιερωθούν απερίσπαστοι στο έργο τους.

Σε επίπεδο Ιδρύματος, στόχος μας είναι η χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που συνδέονται με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της σχετικής έρευνας και στην εδραίωση ερευνητικών δομών που αφορούν σ’ αυτή.

Η ένταξη 79 νέων ερευνητών στις ερευνητικές δομές του Πανεπιστημίου Κρήτης και η ενίσχυση της βασικής έρευνας σε εξειδικευμένους τομείς των α) Επιστημών Υγείας, β) των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και γ) των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, θα συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος και των ερευνητικών προοπτικών του, στον περιορισμό της διαρροής νέων ερευνητών στο εξωτερικό, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσα από την προώθηση της επιστήμης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα συνεχίσει να στηρίζει οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας και βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μέσα από την συστηματική συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα και πράξεις.

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Κωνσταντίνος Τζανάκης