Αντωνιάδης Δημήτριος

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Αντωνιάδης Δημήτριος

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Κατανόηση των υπηρεσιών διαμοιρασμού αρχείων και πληροφορίας στο Web 2.0

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Μαρκάτος Ευάγγελος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Μαρκάτος Ευάγγελος

(2) Παπαδοπούλη Μαρία

(3) Ιωαννίδης Σωτήρης

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 15/12/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 14/12/2011

Εγκεκριμένος Π/Υ: 11.875€

Περίληψη

Ο όρος web 2.0 αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες πρακτικές στο σχεδιασμό και τη χρήση ιστοσελίδων, οι οποίες οδήγησαν στη μετατροπή του Παγκόσμιου Ιστού σε πλατφόρμα εφαρμογών και επέτρεψαν στους χρήστες του να δημιουργήσουν κοινωνικά δίκτυα και ομάδες. Στη διατριβή αυτή εξετάζουμε δυο ευρέως διαδεδομένους μηχανισμούς που επιτρέπουν το διαμοιρασμό αρχείων και πληροφορίας στο web 2.0. Επιπλέον, παρουσιάζουμε το σχεδιασμό και την εφαρμοσιμότητα μιας νέας τεχνικής που δίνει τη δυνατότητα για την εκτέλεση κατανεμημένων μετρήσεων και διαδικασιών επίβλεψης δικτύων. Αρχικά, εξετάζουμε τις υπηρεσίες One-Click Hosting (OCH), ένα σχετικά νέο τύπο υπηρεσιών οι οποίες προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να μοιράζονται αρχεία μέσω ενός κεντρικοποιημένου συστήματος εξυπηρετητών. Οι χρήση τέτοιων υπηρεσιών αυξάνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια και τις έχει φέρει σε "θέση να απειλούν την πρωτοκαθεδρία των συστημάτων peer-to-peer (ρ2ρ) στο τομέα του διαμοιρασμού αρχείων μεταξύ των χρηστών του Διαδικτύου. Στη μελέτη μας, μέσω ενός συνδυασμού από παθητικές και ενεργητικές μετρήσεις, προσπαθούμε να κατανοήσουμε την αρχιτεκτονική των OCH υπηρεσιών, τα πρότυπα χρήσης τους και τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου το οποίο ανταλλάζεται μέσω αυτών. Επιπλέον, συγκρίνουμε τις ταχύτητες μετάδοσης και τη διαθεσιμότητα περιεχομένου, στο RapidShare, την δημοφιλέστερη OCH υπηρεσία, όπως αυτές τις αντιλαμβάνονται οι χρήστες του με τις αντίστοιχες που αντιλαμβάνονται οι χρήστες του ΒιτΤορρεντ. Τέλος, διερευνούμε τα χαρακτηριστικά μερικών δημοφιλών ιστοσελίδων-ευρετήρια, οι οποίες αποτελούν ένα θεμελιώδες κομμάτι της διαδικασίας ανακάλυψης περιεχομένου στο RapidShare. Στη συνέχεια προχωράμε σε μια μελέτη κατανόησης των υπηρεσιών URL shortening, ένα είδος υπηρεσιών, ευρέως διαδεδομένα στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες κρατάνε την αντιστοίχηση ενός URL σε ένα μικρότερο ισοδύναμο και ανακατευθύνουν τους χρηστές στο αρχικό URL όταν αυτοί το ζητήσουν. Χρησιμοποιώντας δεδομένα για τα short URLs που μαζέψαμε μέσω επισκέψεων σε ένα αριθμό από URL shortening υπηρεσίες, αλλά και συλλέγοντας short URLs που εμφανίστηκαν σε μηνύματα στο Twitter, καταφέρνουμε να αναλύσουμε τη χρήση των short URLs γενικότερα στο Παγκόσμιο Ιστό, όσο και στο πλαίσιο συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Επίσης, μελετάμε τα πλεονεκτήματα της χρήσης των short URLs αλλά και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτή. Τέλος, παρουσιάζουμε το MOR, μια τεχνική που δίνει τι δυνατότητα για την εκτέλεση κατανεμημένων μετρήσεων και διαδικασιών επίβλεψης δικτύων χρησιμοποιώντας τη γεωγραφικώς κατανεμημένη υποδομή του δικτύου ανώνυμης πρόσβασης, ToR. To MOR αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης των υπηρεσιών One-Click Hosting, μέσα από την ανάγκη για κατανόηση της υποδομής των υπηρεσιών αυτών. Επιπλέον αυτού, παρουσιάζουμε έναν αριθμό από περιπτώσεις που δείχνουν την εφαρμοσιμότητα και τις δυνατότητες που προσφέρει το MOR στην εξέταση διαφόρων διαδικτυακών υποδομών καθώς και στη ανίχνευση παραβιάσεων της ουδετερότητας του Διαδικτύου. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα. Πρώτο, δείχνουμε ότι οι υπηρεσίες OCH έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να ανταγωνιστούν τα συστήματα ρ2ρ και να γίνουν η κύρια πλατφόρμα διαμοιρασμού αρχείων στο διαδίκτυο. Τα πρότυπα χρήσης τους δείχνουν ότι η ανάπτυξη μιας κατανεμημένης υποδομής δε θα οδηγούσε σε σημαντικά οφέλη, και δικαιώνουν την επιλογή μιας τυπικής web υποδομής. Δεύτερο, μέσω της μελέτης των υπηρεσιών URL shortening παρατηρούμε ότι η χρήση των short URLs αντικατοπτρίζει ένα «εναλλακτικό» ιστό, με διαφορετικά πρότυπα δημοτικότητας και διάρκειας ζωής, σε σχέση με τα αντίστοιχα στο παραδοσιακό Παγκόσμιο Ιστό. Συνολικά, η δουλειά μας τονίζει πως εάν η χρήση των δύο αυτών υπηρεσιών συνεχίζει να αυξάνει τότε οι υπηρεσίες θα γίνουν μέρος της υποδομής ζωτικής σημασίας του Παγκόσμιου Ιστού, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην χρήση όσο και στην απόδοση του. Οι επιπτώσεις αυτές δημιουργούν την ανάγκη για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών web αρχιτεκτονικών και μεθόδων διαμοιρασμού.

Λέξεις κλειδιά

κυκλοφορία, διαδίκτυο

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) MOR: Monitoring and Measurements through the Onion Router. Demetris Antoniades, Evangelos P. Markatos and Constantine Dovrolis. In Proceedings of the Passive and Active Measurements Conference (PAM’10). 2010, Zurich, Switzerland. http://www.springerlink.com/content/g10w602q767lr634/

2) One-Click Hosting Services: A File-Sharing Hideout. Demetris Antoniades, Evangelos P. Markatos and Constantine Dovrolis. In Proceeding of the the 9th ACM Conference on Internet Measurements (IMC 2009). November 2009, Chicago, Illinois, US.

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1644893.1644920/

(Citations: 26)

3) we.b: The Web of Short URLs. Demetris Antoniades, Iasonas Polakis, Giorgos Kontaxis, Elias Athanasopoulos, Sotiris Ioannidis, Evangelos P. Markatos and Thomas Karagiannis. In Proceedings of the 20th World Wide Web Conference (WWW'11). March 2011, Hyderabad, India.

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1963505/

(Citations: 7)

4) An Empirical Study on the Security of Cross-Domain Policies in Rich Internet Applications. Georgios Kontaxis, Demetris Antoniades, Iasonas Polakis and Evangelos P. Markatos. In Proceedings of the 4th European Workshop on System Security (EuroSec). April 2011, Salzburg, Austria.

http://dcs.ics.forth.gr/Activities/papers/crossdomainxml-eurosec11.pdf

(Citations: 2)

 

Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι: