Μπολώτη Σταματία

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

TMHMA ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Μπολώτη Σταματία

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Υφάσματα και ενδύματα σε τελετουργίες της ύστερης Εποχής του Χαλκού στον αιγαιακό χώρο. Λειτουργία και Συμβολισμοί

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Τζαχίλη Ίρις

Μέλη Επιτροπής :

(1) Τζαχίλη Ίρις

(2) Melena Jose Luis

(3) Κόπακα Αικατερίνη

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 01/03/2009

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής: 31/10/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 12.600

Περίληψη

Αντικείμενο της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, όπως άλλωστε δηλώνεται και στον τίτλο, είναι η εμπλοκή υφασμάτων και ενδυμάτων σε αιγαιακές τελετουργίες της ύστερης Χαλκοκρατίας. Παράλληλα με την αξιοποίηση των διαθέσιμων από την εποχή αυτή πηγών (κυρίως της εικονογραφίας, αλλά και των πινακίδων Γραμμικής Β), εξετάζονται τα ζητήματα της παρουσίας ιδιότυπων στοιχείων και εξαρτημάτων αμφίεσης σε σκηνές αδιαμφισβήτητου τελετουργικού χαρακτήρα, της διαφαινόμενης προσφοράς υφασμάτων και ενδυμάτων στο πλαίσιο λατρευτικών δρώμενων και διαβατήριων τελετών, αλλά και της συνακόλουθης ένταξης και διαχείρισης των πρώτων στο σύστημα της λεγόμενης «ιερής οικονομίας», σε ενδοαιγαιακό όσο και εξωαιγαιακό επίπεδο

Λέξεις κλειδιά

υφάσματα, ενδύματα, τελετουργίες, αιγαιακός χώρος, ύστερη Χαλκοκρατία, εικονογραφία, πινακίδες Γραμμικής Β, «ιερή οικονομία»

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) «Τελετουργική προσφορά υφασμάτων και ενδυμάτων στον αιγαιακό χώρο της ύστερης Χαλκοκρατίας», Αράχνη 3 (2009), 44-71.

2) «‘Έμπλεα πτηνών και ανθέων’: Περίτεχνα γυναικεία ενδύματα της ύστερης Χαλκοκρατίας ή Η κοινωνική διάσταση των περίτεχνων γυναικείων ενδυμάτων», ανακοίνωση στο ΙΑ΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 21-27/10/2011 (υπό έκδοση).

3) «Weaving cloth or weaving plot: literal and metaphorical use of the verb ‘weave’ in the Homeric epics», διεθνής στρογγυλή τράπεζα με θέμα Spinning Fates and the Song of the Loom: the use of textiles, clothing and cloth production as metaphor, symbol and narrative device in Greek and Latin literature, που διοργανώθηκε από το Centre for Textile Research (University of Copenhagen), Κοπεγχάγη 1-2/6/2012 (υπό έκδοση).

4) «Το μινωικό «δερμάτινο» περίζωμα στην ηπειρωτική Ελλάδα: πραγματικότητα ή καλλιτεχνική παράδοση;», τιμητικός τόμος για την καθ. Ίριδα Τζαχίλη (υπό έκδοση).

5) «Υφάσματα και ενδύματα σε τελετουργίες της ύστερης εποχής του Χαλκού στον αιγαιακό χώρο: πηγές πληροφόρησης και ζητήματα ερμηνείας», ανακοίνωση στο πλαίσιο διημερίδας του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο 4-5/12/2012 (υπό έκδοση).

6) «Old material – new approaches? The Hagia Triada sarcophagus under the prism of textile archaeology», GAO Annual Conference, 2013, What’s New? Innovation in archaeology and the archaeology of innovation, Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies, St Giles, Oxford, 22-23 Μαρτίου, 2013 (υπό έκδοση).

7) «e-ri-ta’ s dress: contribution to the study of the Mycenaean priestesses’ attire», συμβολή στον τόμο Mary Harlow, Cécile Michel & Marie-Louise Nosch (eds), Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles and Dress: an interdisciplinary anthology. Ancient Textiles Series X. Oxbow Books, Oxford (2014), 245-270.

8) «Offering of cloth and/or clothing to the sanctuaries: a case of ritual continuity from the 2nd to the 1st millennium BC in the Aegean?» ανακοίνωση στη διεθνή στρογγυλή τράπεζα (workshop) με θέμα Textiles and Cult in the Mediterranean Area in the 1st Millenium BC που διεξήχθη στο National Museum of Denmark και στο Danish National Research Foundation’s Centre for Textile Research (University of Copenhagen), Κοπεγχάγη 21-22/11/2013 (υπό έκδοση).

9) «A “knot”-bearing(?) Minoan Genius from Pylos. Contribution to the cloth/clothing offering imagery of the Aegean Late Bronze Age», συμμετοχή στο 15ο Διεθνές Αιγαιακό Συνέδριο (15th International Aegean Conference/15e Rencontre Egéenne Internationale) METAPHYSIS. Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age, που διεξήχθη στη Βιέννη, 22-25/4/2014 (υπό έκδοση).