Γρυπάρης Χάρης

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Γρυπάρης Χάρης

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΑΝOΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤiΟ2

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Στρατάκης Εμμανουήλ

Μέλη Επιτροπής :

(1) Στρατάκης Εμμανουήλ

(2) Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος

(3) Hermenegildo Garcia

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 07/12/2010

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 01/04/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετήθηκε η κυκλοποίηση 1,6-ενυνίων καταλυόμενη από νανοσωματίδια χρυσού προσροφημένα στην επιφάνεια τιτάνιας (Au/TiO2), καθώς και η ενεργοποίηση 1,2-δισιλανίων και 1,2-βοριοσιλανίων οδηγώντας σε ποικίλους μετασχηματισμούς, όπως η υδρόλυση και αλκοόλυση δισιλανίων και η προσθήκη δισιλανίων και PhMe2SiBpin σε αλκύνια παρουσία Au/TiO2 και η μηχανιστική μελέτη των αντιδράσεων αυτών. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:

• Ο Au/TiO2 καταλύει την κυκλοποίηση 1,6-ενυνίων, για πρώτη φορά κάτω από ετερογενείς συνθήκες. Βρέθηκε ότι το κύριο μηχανιστικό μονοπάτι περιλαμβάνει μια αρχική 5-exo κυκλοποίηση προς τον στερεοεκλεκτικό σχηματισμό ενδιάμεσων κυκλοπροπυλο καρβενίων χρυσού.

• Παρουσιάστηκε το πρώτο παράδειγμα ενεργοποίησης 1,2-δισιλανίων καταλυόμενη από Au, με τη χρήση νανοσωματιδίων Au/TiO2, οδηγώντας σε υδρόλυση και αλκοόλυση συμμετρικών δισιλανίων, καθώς και σε αναγωγή tert-βενζυλικών αλκοολών. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία παρουσιάζεται περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με την αντίστοιχη καταλυόμενη από Pd διεργασία.

• Αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία αντίδραση cis-δισιλυλίωσης ακραίων αλκυνίων από 1,2-δισιλάνια καταλυόμενη από Au/TiO2, κάτι που αποτελεί επέκταση παρόμοιων αντιδράσεων που καταλύονται από Pd και Pt και απαντά στο ερώτημα κατά πόσο μπορεί ο χρυσός να καταλύσει την προσθήκη δισιλανίων σε π συστήματα.

• Αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία τοποεκλεκτική και στερεοεκλεκτική cis-βοριοσιλυλίωση ακραίων αλκυνίων από το PhMe2SiBPin καταλυόμενη από Au (Au/TiO2), με αντίστροφη τοποεκλεκτικότητα από αυτή που αναφέρεται έως τώρα στη βιβλιογραφία παρουσία Pd(0) ή Pt(0).

Λέξεις κλειδιά

1,6-Ενύνια, ετερογενής κατάλυση, 1,2-δισιλάνια, PhMe2SiBpin, 5-exo κυκλοποίηση, δισιλυλίωση, αλκύνια, στερεοεκλεκτικά, βοριοσιλυλίωση, τοποεκλεκτικότητα

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1. Gryparis C.; Efe C.; Raptis C, Lykakis, I. N.; Stratakis M. Org. Lett. 2012, 14, 2956

2. Gryparis C.; Stratakis M. Chem. Commun. 2012, 48, 10751

3. Gryparis C.; Efe C.; Stratakis M., "Cyclization of [1,6]-Enynes Catalyzed by Gold Nanoparticles Supported on TiO2." , 17th European Symposium on Organic Chemistry (ESOC 2011), Hersonissos, Crete, Greece, 10-15/07/2011

4. Gryparis, C.; Kidonakis, M.; Stratakis, M. Org. Lett. 2013, 15, 6038-41

5. Gryparis C.; Efe C.; Stratakis M., "Activation of 1,2-Disilanes By Supported Gold Nanoparticles." , 18th European Symposium on Organic Chemistry (ESOC 2013), Marseille, France, 07-12/07/2013

6. Gryparis, C.; Stratakis, M. Org. Lett. 2014, 16, 1430

7. Συμμετοχή με Προφορική Παρουσίαση στη Διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 4–5 Δεκεμβρίου 2012, στο Ηράκλειο, στα πλαίσια του προγράμματος "Ηράκλειτος ΙΙ: Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας", με τίτλο «Κυκλοποίηση 1,6-Ενυνίων Καταλυόμενη από Νανοσωματίδια Au/TiO2»

8. Συμμετοχή με Προφορική Παρουσίαση στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 23 Νοεμβρίου 2013, στο Ηράκλειο, στη μνήμη της δρ. Μαρίας Χατζημαρινάκη, με τίτλο «Ενεργοποίηση 1,2-Δισιλανίων και 1,2-Σιλυλοβορανίων από Νανοσωματίδια Χρυσού»

9. Συμμετοχή με Προφορική Παρουσίαση στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1 Απριλίου 2015, στο Ηράκλειο, στα πλαίσια της επιλογής μου και άλλων 6 νέων ερευνητών από την Ελλάδα στο 65ο Συνέδριο Lindau Nobel Laurates στο Lindau της Γερμανίας, με τίτλο «Ετερογενής κατάλυση οργανικών αντιδράσεων από νανοσωματίδια μετάλλων προσροφημένων σε TiO2»