Ζάρμπας Παύλος

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ζάρμπας Παύλος

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Ρόλος των μεγαλουπόλεων της Α.Μεσογείου στην χημική σύσταση των αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Μέλη Επιτροπής : 

(1) Μιχαλόπουλος Νικόλαος

(2) Κανακίδου Μαρία

(3) Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 01/09/2010

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 12/12/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Αντικειμενικός στόχος της παρούσας μελέτης, είναι η διερεύνηση του ρόλου των μεγαλουπόλεων της Ανατολικής Μεσογείου στη χημική σύσταση του αερολύματος στην ατμόσφαιρα. Για την επίτευξη του στόχου πραγματοποιήθηκαν τρεις δειγματοληψίες.

Η δειγματοληψία στην περιοχή της Αθήνας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, αφορούσε αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ10 και είχε διάρκεια 35 χρόνια, 1980-σήμερα. Στα δείγματα πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις ιοντικής σύστασης με χρήση ιοντικής χρωματογραφίας. Μελετήθηκε η εποχική και διαχρονική διακύμανση των αερολυμάτων φυσικής και ανθρωπογενούς προέλευσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και σύγκριση με δορυφορικά δεδομένα οπτικού βάθους αερολυμάτων (AOD).

Η δεύτερη δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στην ίδια περιοχή και ήταν δειγματοληψία πεδίου. Είχε διάρκεια ενός μήνα, αρχές Ιανουαρίου αρχές Φεβρουαρίου 2013 και αφορούσε σωματίδια διαμέτρου PM1. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με σύζευξη PILS (particle into liquid sampler) με ιοντική χρωματογραφία. Στόχος της ήταν η μελέτη της επίδρασης της καύσης βιομάζας, λόγω οικονομικής κρίσης, στη χημεία του αερολύματος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Υπολογίστηκαν οι συγκεντρώσεις ιόντων (συμπεριλαμβανομένων ιχνηθετών καύσης βιομάζας) και πραγματοποιήθηκε σύγκριση με μετρήσεις οργανικών ενώσεων από δεδομένα ACSM (Aerosol Chemical Speciation Monitor), καθώς και διασύγκριση δεδομένων συγκεντρώσεων για χημικά είδη που μετρούσαν από κοινού τα δύο όργανα.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες αναλύσεις ιοντικής σύστασης και οργανικού και στοιχειακού άνθρακα σε τρεις περιοχές, Κωνσταντινούπολη, Φινοκαλιά, Ίμβρο για το διάστημα Απρίλιος 2009-Φεβρουάριος 2010. Στόχος των δειγματοληψιών ήταν η αποσαφήνιση της επίδρασης της Κωνσταντινούπολης κατά κύριο λόγο, αλλά και της Αθήνας, στη χημεία του αερολύματος της ευρύτερης περιοχής. Για την επίτευξη του στόχου, πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις ξεχωριστά για τα ανθρωπογενή και φυσικά αερολύματα για όλες τις περιοχές δειγματοληψίας. Επίσης συγκρίθηκαν ξεχωριστά, τα αποτελέσματα από τις δύο αστικές και τις δύο απομακρυσμένες περιοχές. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο απομακρυσμένων περιοχών υποβάθρου (Ίμβρου, Φινοκαλιάς), ήταν αυτή που ποσοτικοποίησε την επίδραση των εκπομπών των αστικών κέντρων, στις εκτός ορίων πόλης περιοχές.

Λέξεις κλειδιά

εκπομπές ρύπων, αερολύματα, Α. Μεσόγειος, ατμόσφαιρα

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1. Poster presentation ACCENT-Plus Symposium, Urbino 13-16/09/2011

2. “FOUR-YEAR MONITORING OF PM2.5 AND PM10 FRACTIONS OF PARTICULATE MATTER AND IONIC COMPOSITION IN ATHENS, GREECE”, D. Paraskevopoulou, E. Liakakou, P. Zarmpas , E. Gerasopoulos , and N. Mihalopoulos. 8th International Conference on Air Quality - Science and Application, Athens, 19-23 March 2012.

3. “Optical properties of aerosols over Athens, Greece, and their relation with chemical composition”, Paraskevopoulou D., Gerasopoulos E., Liakakou E., Gratsea M., Zarmpas P., Theodosi C., Mihalopoulos N. 11th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics. COMECAP 2012, Athens 30 May - 1 June 2012.

4. D. Paraskevopoulou, E. Gerasopoulos, E. Liakakou, M. Gratsea, P. Zarmpas, C. Theodosi, and N. Mihalopoulos “Optical properties of aerosols over Athens, Greece, and their relation with chemical composition”, Springer Atmospheric Sciences, Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Vol. 2, p.1159-1164, doi: 10.1007/978-3-642-29172-2.

5. Poster: “Carbonaceous aerosols over the Eastern Mediterranean and Black Sea: primary versus secondary sources”. Πεκίνο, Κίνα, 17-21 Σεπτεμβρίου 2012

6. Προφορική παρουσίαση: “Ο ρόλος των μεγαλουπόλεων της Α. Μεσογείου στη χημική σύσταση του αερολύματος στην ατμόσφαιρα”. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο 4-5 Δεκεμβρίου 2012

7. Συμμετοχή σε συνέδριο: Oral presentation: D. Paraskevopoulou, E. Liakakou, C. Theodosi, P. Zarmpas, E. Gerasopoulos and N. Mihalopoulos. "Chemical mass closure of atmospheric aerosol collected over Athens, Greece", 12th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics. COMECAP 2014, 28¬31/05/2014, Heraklion, Greece.