Τσικαλά Γεωργία

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τσικαλά Γεωργία

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Μελέτη της ανάπτυξης του τραχειακού συστήματος της Drosophila melanogaster

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Καραγωγέως Δόμνα

Μέλη Επιτροπής :

(1) Καραγωγέως Δόμνα

(2) Δελιδάκης Χρήστος

(3) Ζέρβας Χρήστος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 25/02/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 27/01/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των επιθηλιακών κυττάρων είναι η ικανότητα τους να λειτουργούν ως φραγμοί διαπερατότητας μεταξύ κορυφαίας και βασεοπλευρικής επιφάνειας των επιθηλίων. Καταλυτικό ρόλο στο σχηματισμό και τη διατήρηση του φραγμού διαπερατότητας παίζουν ειδικές διακυτταρικές συνδέσεις μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων, οι διαφραγματικοί σύνδεσμοι (ΔΣ).

Χρησιμοποιούμε το τραχειακό σύστημα της Drosophila melanogaster, ένα δίκτυο επιθηλιακών αγωγών, ως μοντέλο για την ανίχνευση νέων μορίων που συμμετέχουν στο σχηματισμό του φραγμού διαπερατότητας. Συγκεκριμένα μελετάμε το ρόλο της κινάσης Btk29A στον επιθηλιακό φραγμό διαπερατότητας που σχηματίζεται από τα κύτταρα της τραχείας, καθώς και στη μορφογένεση του αναπνευστικού συστήματος της Drosophila.

 

Λέξεις κλειδιά

Drosophila, επιθήλια, διαφραγματικοί σύνδεσμοι, τραχειακό σύστημα, φραγμός διαπερατότητας

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) Tsikala G., Karagogeos D., Stringini M., Characterization of a mutation affecting the development of the respiratory system of drosophila melanogaster, 22nd European Drosophila Research Conference, 21-24/9/2011

2) Αναρτημένη παρουσίαση με τίτλο: «Study of the role of the tyrosine kinase Btk29A in the development of the respiratory system of Drosophila melanogaster» Georgia Tsikala, Kandaraki Antonia, Domna Karagogeos and Maura Strigini στο 63ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ), Ηράκλειο, Κρήτη, Νοέμβριος 2012

3) Παρουσίαση αποτελεσμάτων στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο BSDB-BSCB 2013 Warwick, 17-20 Μαρτίου 2013, αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: Btk29A in the developing respiratory system of Drosophila Tsikala G.1, Kandaraki A.2, Karagogeos D.1, Strigini M.1 1 IMBB-FORTH or 2 UoC, Biology Department , Heraklion, Greece